Personeelsselectie / Loopbaanadvisering / Studie- en beroepskeuze / Coaching

Loopbaanadvisering

Een loopbaanonderzoek ofwel ontwikkelassessment kan worden ingezet op het moment dat een medewerk(st)er in het kader van persoonlijke ontwikkeling (POP) wil kijken of hij/zij op dit moment op de goede plaats zit en wat eventueel de alternatieven zijn. Is verdere studie zinvol en haalbaar? Zijn er potentiële leidinggevende capaciteiten? Kan men (op termijn) op een hoger functieniveau functioneren of moet men tevreden zijn met wat er inmiddels is bereikt en is er alleen nog ontwikkeling in de breedte mogelijk?

Het kan ook zijn dat de werkgever de mening is toegedaan dat een personeelslid niet voldoende uit de verf komt en derhalve niet (geheel) voldoet aan eerdere verwachtingen. Vragen daarbij kunnen zijn: Valt verdere groei nog te verwachten en, zo ja, op welke wijze kan aan e.e.a. het beste vorm worden gegeven? Lukt het niet vanwege problemen in de samenwerking? Is er sprake van overbelasting of misschien juist van onderbelasting?
Het niet optimaal functioneren van een medewerker (m/v) kent in de praktijk vele oorzaken en roept vaak verschillende vragen op. Middels een loopbaanonderzoek kan op vele van deze vragen antwoord worden gegeven en kunnen verdere frustraties bij zowel de medewerker als werkgever vaak worden voorkomen.

Verder kan een onderzoek als dit dienen om te bezien of een reeds in dienst genomen medewerk(st)er al dan niet geschikt is voor een geheel andere functie binnen de organisatie. Deze vraag kan zich voordoen als er een interne vacature ontstaat, maar ook bij reorganisatie of bij herplaatsing na ziekte.

Tenslotte worden wij ingeschakeld bij reïntegratievraagstukken, op het moment dat iemand weer toe is aan een heroriëntatie op de arbeidsmarkt en er gekeken moet worden waar hij/zij het beste op zijn/haar plaats is en welke opleiding eventueel mogelijk en zinvol is. Dit om hernieuwde uitval te voorkomen en mogelijk onbenutte talenten alsnog naar voren te halen.

Een loopbaanonderzoek duurt in de regel een gehele werkdag en richt zich op interesses, capaciteiten en persoonlijke eigenschappen van de betreffende kandida(a)t(e). Aanmelding geschiedt veelal via de werkgever of begeleidende instanties, maar kan ook op eigen initiatief plaatsvinden.

Psychologisch Adviesbureau van der Weele

Stationspark 31
4462 DZ Goes
T: 0113-251331
E: info@pawgoes.nl